Segment Tree (Range Sum)

 1. Query: O(n) Update: O(1)
 2. Query: O(1) Update: O(n)
 3. Query: O(logn) Update: O(logn)

Implementation of SegmentTree:

class Node(object):
  def __init__(self, val, start, end):
    self.val = val
    self.start = start
    self.end = end
    self.left = None
    self.right = None


class NumArray(object):
  def __init__(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    """
    self.root = self.build(0, len(nums)-1, nums)

  def build(self, start, end, nums):
    if start > end:
      return None
    if start == end:
      return Node(nums[start], start, end)
    mid = (start + end)/2
    left = self.build(start, mid, nums)
    right = self.build(mid+1, end, nums)
    node = Node(left.val+right.val, start, end)
    node.left = left
    node.right = right
    return node

  def query(self, root, start, end):
    if start > root.end or end < root.start:
      return 0
    if root.start == start and root.end == end:
      return root.val
    mid = (root.start + root.end)/2

    if start <= mid:
      if end <= mid:
        return self.query(root.left, start, end)
      else:
        return self.query(root.left, start, mid) + self.query(root.right, mid+1, end)
    else:
      return self.query(root.right, start, end)

  def modify(self, root, index, val):
    if root.start == root.end == index:
      root.val = val
      return
    mid = (root.start + root.end)/2
    if index <= mid:
      self.modify(root.left, index, val)
    else:
      self.modify(root.right, index, val)

    root.val = root.left.val + root.right.val
    return

Implementation of Binary Indexed Tree:

class BIT(object):

  def __init__(self, nums):
    self.nums = [0]*(len(nums)+1)
    for i in range(len(nums)):
      self.update(i+1, nums[i])


  def update(self, idx, val):
    while idx < len(self.nums):
      self.nums[idx] += val
      idx += idx&(-idx)


  def querySum(self, idx):
    res = 0
    while idx > 0:
      res += self.nums[idx]
      idx -= idx&(-idx)
    return res

通过前面问题的分析,我们对线段树问题可以做如下总结:

1. 如果问题带有区间操作,或者可以转化成区间操作,可以尝试往线段树方向考虑 从面试官给的题目中抽象问题,将问题转化成一列区间操作,注意这步很关键

 1. 当我们分析出问题是一些列区间操作的时候

  对区间的一个点的值进行修改 对区间的一段值进行统一的修改 询问区间的和 询问区间的最大值、最小值 我们都可以采用线段树来解决这个问题

 2. 什么情况下,无法使用线段树?

  如果我们删除或者增加区间中的元素,那么区间的大小将发生变化,此时是无法使用线段树解决这种问题的。